Paginacija

IZRADA MOBILNE IGRE POMOĆU RAZVOJNIH ALATA MAYA I UNITY
IZRADA MOBILNE IGRE POMOĆU RAZVOJNIH ALATA MAYA I UNITY
Ivan Porkolab
U ovom radu je sistematski obrađena povijest računalnih igara, od prvih, analognih igara do najmodernijih kućnih sustava za igranje. Nadalje, prikazan je proces izrade igre za mobilne uređaje bazirane na platformi iOS pomoću alata Unity. Uz manje modifikacije, pomoću istog alata je moguće takvu igru pokrenuti i na drugim platformama. Opisan je alat za 3D modeliranje Maya te je prikazano kako se pomoću alata mogu izraditi 3D modeli koji se koriste u igrama. U zadnjem dijelu rada...
IZRADA MVC .NET APLIKACIJE ZA LJEKARNU
IZRADA MVC .NET APLIKACIJE ZA LJEKARNU
Vedran Perković
Moja ideja bila je razviti aplikaciju koja mogu koristiti i klijenti (ljekarne, potencijalni klijent, odnosno naručitelj aplikacije) i njihovi klijenti (pacijenti koji imaju pristup aplikaciji putem weba). Aplikacija bi ljekarniku trebala pružiti personalizirane funkcionalnosti i alate koje se ne mogu pronaći u standardnim aplikacijama. Navedene funkcionalnosti omogućuju poboljšanje poslovanja i povećanje broja klijenata. Osim što je aplikacija zamišljena kao pomoć ljekarniku u...
IZRADA PAMETNOG ZRCALA
IZRADA PAMETNOG ZRCALA
Mate Hekić
Tijekom izrade rada bit će razvijen sustav koji će informirati ljude o vremenu, trenutnoj vremenskoj prognozi i vijestima, dok će ekran na kojem će se prikazivati podaci biti zrcalo. Pametno zrcalo korištenjem dostupnih podataka na internetu inovativno je rješenje čije su mogućnosti takvog prikaza podataka veoma velike. Ideja sustava je prikazati podatke o vremenskoj prognozi, vijestima i vremenu preko Raspberry Pi uređaja na zrcalni televizor.
IZRADA PROJEKTA DIGITALNE PAY-TV TELEVIZIJE
IZRADA PROJEKTA DIGITALNE PAY-TV TELEVIZIJE
Mario Davidović
U ovom radu je obrađen projekt uvođenja nove usluge na tržište, digitalne Pay-tv televizije koja će u ponudi imati oko 60 televizijskih programa iz raznih dijelova svijeta, a prikazivat će se preko odašiljačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Koristit će se DTT platforma na kojoj će se primjenjivati DVB-T2 standard koji predstavlja drugu generaciju sustava digitalne zemaljske televizije te donosi povećanje kapaciteta u odnosu na DVB-T standard (DVB-T=31,66 Mbit/s, a...
IZRADA REKLAMNOG VIDEO SADRŽAJA KORIŠTENJEM ALATA VIZUALNIH EFEKATA
IZRADA REKLAMNOG VIDEO SADRŽAJA KORIŠTENJEM ALATA VIZUALNIH EFEKATA
Matej Grgurević
Završni rad „Izrada reklamnog video sadržaja korištenjem alata vizualnih efekata“ bavi se izradom grafike i animacije reklamnog videosadržaja i testiranjem performansi programa Adobe After Effects 2020. Adobe je sa svojim programom After Effects postavio standard u izradi pokretne grafike. U poglavlju „Animacija“ opisana je povijest i nastanak animacije, od prvih civilizacija koje su svoje ideje crtali na kamenu i u špiljama do današnje animacije koja se izrađuje...
IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE IT OPREMOM NA MICROSOFT SHAREPOINT PLATFORMI
IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE IT OPREMOM NA MICROSOFT SHAREPOINT PLATFORMI
Josip Pavetić
Uvođenje elektroničkog poslovanja u tvrtku pretpostavlja odgovarajući stupanj informatiziranosti organizacije. Budući da su današnje tvrtke većinom dosegle potreban stupanj informatizacije uvođenje elektroničkog poslovanja događa se u svim segmentima poslovanja i gospodarstva u cilju povećanja tržišne konkurentnosti, unapređenja poslovnih procesa i digitalne obrade podataka i informacija te, na taj način, postizanja uštede. U radu će se opisati kreiranje i uvođenje sustava...
IZRADA VIŠEPLATFORMSKE MOBILNE APLIKACIJE ZRĆE INFO
IZRADA VIŠEPLATFORMSKE MOBILNE APLIKACIJE ZRĆE INFO
Darko Baričević
Ovaj završni rad služi kako bi se prikazao postupak stvaranja mobilne aplikacije za mobilna i tablet računala koja rade na iOS ili na Android operativnim sustavima. Aplikacija je nazvana „Zrce Info“, a zamišljena je kao informativna aplikacija za turiste koja ima ulogu turističkog vodiča. Rad je osmišljen na način da postepeno prikaže nastajanje aplikacije od praznog projekta do konačnog proizvoda spremnog za slanje na Apple trgovinu aplikacijama (engl. AppStore) i Google Play...
IZRADA WEB APLIKACIJE KORIŠTENJEM ANGULAR.JS l LARAVEL OKVIRA
IZRADA WEB APLIKACIJE KORIŠTENJEM ANGULAR.JS l LARAVEL OKVIRA
Karlo Mikuš
Ideja ovog rada je istraživanje popularnih alata za razvoj web aplikacija. Cilj je bio kreirati funkcionalnu web aplikaciju koja e prikazivati kako se navedeni alati koriste te kako nam olakšavaju razvoj. Sama funkcionalnost aplikacije je vrlo jednostavna, omoguiti prijavljenim korisnicima postavljanje projekata za koje im treba radna snaga. Zainteresirane strane zatim mogu pregledavati raspoložive projekte i kontaktirati autore projekta. Nakon što korisnik pošalje prijavu za...
IZRADA WEB APLIKACIJE ZA PLANIRANJE RUTE PUTOVANJE PRIMJENOM NODE.JS I REACT JAVASCRIPT KNJIŽNICA
IZRADA WEB APLIKACIJE ZA PLANIRANJE RUTE PUTOVANJE PRIMJENOM NODE.JS I REACT JAVASCRIPT KNJIŽNICA
Matija Komorčec
Iako je JavaScript jedan od najpopularnijih programskih jezika u svijetu, ipak nije na dobrom glasu u svijetu programera. Počeci su mu bili vrlo skromni, nitko zapravo nije niti očekivao da bi programski jezik stvoren u samo 10 dana mogao postati ono što je danas – vrlo moćan alat za stvaranje kompletnih programskih rješenja. Unatoč lošoj reputaciji, JavaScript konstantno napreduje, razvija se i dobiva nove dodatke, sve kako bi programeru omogućio produktivniji, brži i lakši...
IZRADA WINDOWS PHONE 8 APLIKACIJE KORIŠTENJEM MVVM OBRASCA
IZRADA WINDOWS PHONE 8 APLIKACIJE KORIŠTENJEM MVVM OBRASCA
Slaven Olujić
Ovaj rad bavi se sa razvojem Windows Phone 8 aplikacije za prikaz poslovnih događaja korištenjem Model-View-ViewModel obrasca. Cilj ovog rada je upoznati čitatelja sa prednostima MVVM arhitekture i načinom njezine implementacije te sa osnovnim mogućnostima programskog razvoja za WP 8 operativni sustav. Osim toga upoznat ćemo se sa korištenjem web servisa baziranih na REST načinu komunikacije te sa načinom obrade povratnih podataka korištenjem C-Sharp programskog jezika.
IZRADA iOS IGRE KORIŠTENJEM COCOS2D PROGRAMSKOG OKVIRA
IZRADA iOS IGRE KORIŠTENJEM COCOS2D PROGRAMSKOG OKVIRA
Darko Baričević
Ovaj završni rad služi kako bi se prikazao postupak stvaranja 2D igre za mobilna i tablet računala koja rade na iOS operativnom sustavu. Igra je nazvana „Fly Mania“, a po tipu igre je beskonačna klizajuća igra (engl. infinite scroller). To znači da razine u igri traju potencijalno beskonačno dugo, a obično završavaju kada igrač izgubi sve živote. Rad je osmišljen na način da postepeno prikaže nastajanje igre od praznog projekta do konačnog proizvoda spremnog za slanje na...
IZVEDBA ISPITNOG SUSTAVA POMOĆU ASP.NET MVC WEB APLIKACIJE I ANDROID MOBILNE APLIKACIJE
IZVEDBA ISPITNOG SUSTAVA POMOĆU ASP.NET MVC WEB APLIKACIJE I ANDROID MOBILNE APLIKACIJE
Ivan Ferenc
Glavna ideja za ovaj završni rad mi je bila izraditi aplikaciju za ispitni sustav. Krajnji rezultat je web aplikacija koja s jedne strane omogućuje kreiranje ispitnog sadržaja (novih ispita, pitanja i odgovora), a s druge strane rješavanju ispita registriranim korisnicima, te android mobilna aplikacija koja je preko web servisa povezana sa istom bazom podataka kao i web aplikacija i koja također omogućuje korisnicima polaganje ispita. Nadalje, obje aplikacije imaju mogućnost...

Paginacija